Diagram: Befolkningspyramider

När man väljer denna diagramtyp visas från början en befolkningspyramid för valt år och område. Om man önskar kan man jämföra den i huvudpyramiden redovisade befolkningen med en annan befolkning, som kan vara befolkningen i ett annat område eller befolkningen vid ett annat tillfälle men i samma område som redovisas i huvudpyramiden.

Man har också i samma diagramtyp möjligheten att visa ett antal skilda små pyramider som visar åldersfördelningen i olika områden och/eller olika år. Tanken med diagramtypen är att man också skall kunna jämföra åldersstrukturen mellan områden/år.

Arbetssätt

När man från Demografens webbmoduls meny valt denna diagramtyp har systemet skapat plats för ett diagram. Det framgår av siffran ett som står i den högra av kombinationsrutorna längst ner till höger i kontrollisten. I rutan med ledtexten "Nästa diagram" står från början en etta. Det innebär att nästa diagram som ritas kommer att ritas som diagram nummer ett. Det diagrammet kommer då att ersätta det diagram som redan från början syns i ruta ett. Lägg alltså märke till, att det alltid finns ett diagram utritat från början, men det diagrammet ersätts alltid då du första gången anger område eller år.

Om du har valt att visa flera diagram så gör sig systemet, så snart det det första diagrammet är ritat, berett att rita diagram två. Det framgår av att rutan för "Nästa diagram" nu automatiskt antagit värdet två. Så snart du väljer ett nytt område eller år, ritas ett nytt diagram i ruta två och systemet gör sig berett att nästa gång rita ett diagram i ruta tre. På detta vis fortsätter det till alla rutor är fyllda.

Du kan dock själv bestämma i vilken ruta nästa diagram skall ritas. Då anger du önskad plats i kombinationsrutan  för "Nästa diagram" innan du väljer område eller år.

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år diagrammet skall avse. Årtalet för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha ett diagram för det året behövs ingen åtgärd för val av år. 

Val av område

Se: Val av områden

Klassbredd

Under kontrollistens rubrik Utformning finns en kombinationsruta för val av klassbredd. I den kan du välja mellan att få pyramiden ritad i 1-, 5-,10- eller 15-årsåldersklasser. Standardvärde är 5-årsåldersklasser. För små områden kan det vara lämpligast att välja en grövre indelning för att göra pyramiden mindre hackig. Även för större områden kan det många gånger vara lämpligt att välja en grövre indelning. Pyramider med 5-årsåldersklasser är vanliga.

Jämförelsepyramid

Den pyramid du fått ritad enligt specifikationen ovan kallas huvudpyramid. Kanske vill du jämföra den med en för en annan befolkning. Då väljer du "Jämförelsepyramid" i kontrollistens sista kombinationsruta. När du gjort det, och valt platsen där jämförelsepyramiden skall ritas, väljer du årtal och område för jämförelsepyramiden, som kommer att ritas som en kontur bakom huvudpyramiden.

Ny huvudpyramid

När du vill rita en ny huvudpyramid väljer du "Huvudpyramid" i kontrollistens sista kombinationsruta. Sedan gör du ett nytt val av år och område. Lägg märke till att jämförelsepyramiden som kanske tidigare fanns nu försvinner. För att få en ny jämförelsepyramid får du beställa en ny enligt beskrivningen i föregående stycke.

Utformning

Under kontrollistens rubrik "Utformning" finns två rutor. I den första anger man platsen för nästa diagram som skall ritas. Systemet ändrar med automatik platsen för nästa diagram, men man kan alltid själv bestämma platsen för nästa diagram. Se också under rubriken Arbetssätt ovan.

I den andra rutan anger man antalet diagram som skall rymmas på skärmen.  

Rensa

Om du vill radera alla diagram klickar du på kontrollistens Rensa. Då rensas alla diagram men samtidigt ritas ett diagram på första diagramplatsen. Det ersätts dock så snart du väljer område eller år, såvida du inte dessförinnan ändrat önskad plats för nästa diagram. Se Utformning ovan!

Källor

3Tillbaka