Diagram: Flera skilda kurvdiagram

Denna diagramtyp innehåller i själva verket ett antal skilda små diagram som visar åldersfördelningen i olika områden. Tanken med diagramtypen är att man skall kunna jämföra åldersstrukturen mellan områden.

Arbetssätt

När man från Demografens webbmoduls meny valt denna diagramtyp har systemet skapat plats för fyra diagram. Det framgår av siffran fyra som står i den högra av kombinationsrutorna längst ner till höger i kontrollisten. I rutan med ledtexten "Nästa diagram" står från början en etta. Det innebär att nästa diagram som ritas kommer att ritas som diagram nummer ett. Det diagrammet kommer då att ersätta det diagram som redan från början syns i ruta ett. Lägg alltså märke till, att det alltid finns ett diagram utritat från början, men det diagrammet ersätts alltid då du första gången anger område eller år.

Så snart det första diagrammet är ritat gör sig systemet berett att rita diagram två. Det framgår av att rutan för "Nästa diagram" nu automatiskt antagit värdet två. Så snart du väljer ett nytt område eller år, ritas ett nytt diagram i ruta två och systemet gör sig berett att nästa gång rita ett diagram i ruta tre. På detta vis fortsätter det till alla rutor är fyllda.

Du kan dock själv bestämma i vilken ruta nästa diagram skall ritas. Då anger du önskad plats i kombinationsrutan  för "Nästa diagram" innan du väljer område eller år.

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år diagrammet skall avse. Årtalet för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha ett diagram för det året behövs ingen åtgärd för val av år. 

Val av område

Se: Val av områden

Utformning

Under kontrollistens rubrik "Utformning" finns två rutor. I den första anger man platsen för nästa diagram som skall ritas. Systemet ändrar med automatik platsen för nästa diagram, men man kan alltid själv bestämma platsen för nästa diagram. Se också under rubriken Arbetssätt ovan.

I den andra rutan anger man antalet diagram som skall rymmas på skärmen.  

Rensa

Om du vill radera alla diagram klickar du på kontrollistens Rensa. Då rensas alla diagram men samtidigt ritas ett diagram på första diagramplatsen. Det ersätts dock så snart du väljer område eller år, såvida du inte dessförinnan ändrat önskad plats för nästa diagram. Se Utformning ovan!

Källor

3Tillbaka