Tabell: Område efter storlek, en åldersklass

Denna tabell väljer du om du vill få områdena sorterade efter befolkningens absoluta eller relativa storlek i en given åldersklass 

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år tabellen skall avse. Året för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha en tabell för det året behövs ingen åtgärd för val av år.

Val av område

Se: Val av områden

Val av åldersklass

I kontrollisten finns under rubriken Ålder två kombinationsrutor. I dem anger man den önskade åldersklassens lägsta respektive högsta värde.

Visa

I kontrollisten finns under rubriken Visa två markeringsrutor. Den första, Antal personer, markerar du om du i tabellen vill se antal personer för respektive område. Den andra, Procent, markeras för att få denna åldersklass andel av totalbefolkningen i procent. Ange i kombinationsrutan för Antal decimaler det antal decimaler med vilka andelen skall visas i tabellen.

Sortering / Efter

I kontrollisten finns under rubriken Sortering en kombinationsruta. Här väljer du hur områdena skall sorteras. Du kan välja mellan Fallande, Stigande och Områdesvis sortering. Sortering områdesvis innebär att områdena redovisas områdesvis på det sätt de förekommer i områdeslistan. Sortering fallande respektive stigande innebär att tabellen sorteras efter det absoluta eller relativa antalet personer i vald åldersklass. Sortering efter procent eller absoluta tal  avgörs av valet i kombinationsrutan under rubriken Efter.

Minsta och största befolkning

Här anges den minsta respektive den största befolkningen för de områden som man vill redovisa i tabellen. Anges noll eller blankt som värden, redovisas samtliga valda områden i tabellen. Tryck på "Skriv om"-knappen när nya värden angivits för att direkt uppdatera tabellen.

Max antal områden

Här anges hur många områden som maximalt ska redovisas. Vill man ha en "Tio-i-topp-lista" skriver man 10 här. Då kommer bara de tio områdena med störst antal/andel i den givna åldersklassen att redovisas. En förutsättning är att man beställt fallande sortering. Har man beställt stigande sortering får man de 10 områdena med minst antal eller andel. Anges "Obegränsat" som maxvärde, redovisas samtliga valda områden i tabellen.

Diagram

Se: Val av diagram

Källor

3Tillbaka